Rezerwacja online

Przyjazd:
05 / 12 / 2021
Wyjazd:
05 / 12 / 2021

Oferty pracy

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Hotel Edison sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, ul. Wypoczynkowa 60, 62-081 Przeźmierowo, tel. 505 433 959.

Ponadto, informujemy, że:

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Hotel Edison Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji oraz w celu przyszłych rekrutacji  prowadzonych przez Hotel Edison Sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 88 RODO i wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art/. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  • Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych i ich sprostowania, jeżeli są one nieprawidłowe, a także uzupełnienia danych osobowych niekompletnych przy uwzględnieniu celów ich przetwarzania;
  • prawo żądania usunięcia dotyczących Pani/ Pana danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- cofnęła/ ął Pani/ Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

przy czym prawo żądania usunięcia danych nie przysługuje Pani/ Panu w zakresie, w jakim dane przetwarzane są w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
  • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Ta informacja realizuje obowiązek prawny ciążący na Spółce jako administratorze Pani/ Pana danych osobowych i nie wymaga żadnego działania z Pani/ Pana strony.

 

Informacja o konieczności wyrażenia zgody przez kandydata na przetwarzanie przez Spółkę do celów rekrutacji danych osobowych, co do których nie istnieje określona w przepisach KP podstawa do ich przetwarzania.

Niniejszym informujemy, iż podanie w dokumentach aplikacyjnych innych danych osobowych niż: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest w pełni dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Jeżeli jednak dobrowolnie zamierzasz podać te inne dane, prosimy o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie wykraczającym poza dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, przekazanych przeze mnie dobrowolnie do Hotel Edison sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, ul. Wypoczynkowa 60, 62-081 Przeźmierowo, w odpowiedzi na ofertę pracy, w celu niezbędnym do przeprowadzenia przez Hotel Edison Sp. z o.o. procesu rekrutacji na stanowisko ….”.

Jeżeli Twoja zgoda obejmuje także przetwarzanie danych dla przyszłych rekrutacji prosimy o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych dodatkowo klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie dobrowolnie do Hotel Edison Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, ul. Wypoczynkowa 60, 62-081 Przeźmierowo, w odpowiedzi na ofertę pracy, w celu niezbędnym do przeprowadzenia przez Hotel Edison Sp. z o.o. procesu rekrutacji na stanowisko …., a także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Hotel Edison Sp. z o.o.”.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij