Rezerwacja online

Przyjazd:
12 / 08 / 2022
Wyjazd:
12 / 08 / 2022

Regulamin Hotelu

REGULAMIN HOTELU BEST WESTERN EDISON

 

§ 1 Przedmiot regulaminu

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Best Western Edison w Baranowie, przy ul. Wypoczynkowej 60.

Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakresy odpowiedzialności gości i hotelu oraz zasady przebywania na terenie hotelu.

Regulamin dostępny jest w recepcji hotelu oraz na stronie internetowej hotelu www.hoteledison.com.pl  

Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zaliczki, wpłaty całej należności za pobyt lub podpisania karty rejestracyjnej.


§ 2 Doba hotelowa

Pokój jest wynajmowany na doby. Doba trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 następnego dnia.

Przyjmuje się, że pokój jest wynajęty na jedną dobę, jeśli gość nie określił inaczej.

Pokoju nie można przekazywać lub udostępniać osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona opłata.

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenie pobytu w miarę możliwości.

Zatrzymanie pokoju po godzinie 13.00 jest traktowane automatycznie jako przedłużenie doby pobytu.


§ 3 Usługi hotelu

Hotel świadczy bezpłatnie usługę budzenia, przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie recepcji, przechowywania bagażu gości zameldowanych w hotelu.

Pytania i uwagi związane z pobytem w hotelu goście mogą kierować bezpośrednio do recepcji hotelu. Za opiekę nad gośćmi w hotelu odpowiada dyrektor hotelu bądź wyznaczony przez niego menedżer. Poza godzinami pracy dyrektora lub wyznaczonego menedżera za wszelkie sprawy związane z pobytem gości odpowiada recepcja hotelu.


§ 4 Rezerwacja i rejestracja w hotelu

Podstawą do zarejestrowania gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej. Hotel informuje, że dokumenty tożsamości gości nie są kserowane ani skanowane.

Hotel przyjmuje płatności gotówkowe oraz kartami kredytowymi Visa, Mastercard, American Express. Walutą obowiązującą jest polski złoty.

Hotel ma prawo do dokonania przy rejestracji preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego do kwoty należności za cały pobyt.

Rezerwacja zyskuje status gwarantowanej po wpłacie określonej w potwierdzeniu rezerwacji zaliczki w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji.

W przypadku rezygnacji gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, hotel nie zwraca opłaty za rozpoczętą dobę.

Hotel może odmówić przyjęcia gościa, jeśli przy wcześniejszym pobycie rażąco naruszył regulamin hotelowy.

Hotel może odmówić przyjęcia gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.
 

§ 5 Odpowiedzialność hotelu

Hotel odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie do depozytu hotelowego. 
W pozostałych przypadkach związanych z utratą lub uszkodzeniem rzeczy wniesionych przez gości hotelowych obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, które zostały zaparkowane na parkingu hotelowym. Hotel nie odpowiada również za rzeczy pozostawione w samochodzie zaparkowanym na parkingu hotelowym.

 

§ 6 Odpowiedzialność gości

Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie hotelu pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

Zachowanie gości oraz osób korzystający z usług hotelu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Przy naruszeniu tej zasady, hotel może odmówić danej osobie dalszego świadczenia usług.

O zaistniałych szkodach powstałych w hotelu należy niezwłocznie powiadomić recepcję hotelu.

Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia oraz urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel ma prawo obciążenia karty kredytowej gościa za powstałe szkody również po jego wyjeździe. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku uruchomienia przez gościa alarmu pożarowego wskutek aktów wandalizmu lub niezastosowania się do zakazu palenia.


§ 7 Pokój

W pokoju nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m.in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.

Ze wzglądu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokoju urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do sprzętu elektronicznego.

Zmianę ustawienia wyposażenia pokoju należy uzgodnić z obsługą hotelu.

Gościom zabrania się wynoszenia poza teren hotelu przedmiotów stanowiących wyposażenie hotelu. 

Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym w godzinach 7.00 – 22.00.
Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 22.00 oznacza zgodę osoby zameldowanej w pokoju na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnego cennika dostępnego w recepcji.

Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego. Za zakłócenie ciszy nocnej hotel ma prawo obciążyć gościa kwotą 700,00 zł.

Opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Recepcja wydaje duplikat karty magnetycznej do pokoju na podstawie karty rejestracyjnej i dowodu tożsamości.
 

§ 8 Przedmioty pozostawione

Przedmioty pozostawione w hotelu będą odsyłane na koszt gościa oraz na wskazany przez niego adres.

W przypadku braku dyspozycji, hotel będzie przechowywał pozostawione rzeczy przez jeden miesiąc, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego. 
 

§ 9 Reklamacje

Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień.

Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje recepcja hotelowa.

Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po jej otrzymaniu przez hotel, w przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie kodeks prawa cywilnego.

 

§ 10 Postanowienia dodatkowe

Na terenie całego hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia poza miejscami do tego wyznaczonymi. W przypadku palenia w pokoju zostanie doliczona do rachunku osoby zameldowanej kwota 500 zł, obejmująca czyszczenie pokoju oraz dodatkowe pranie i czyszczenie wyposażenia.

Hotel nie przyjmuje zwierząt domowych. Za niepoinformowanie recepcji hotelu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie doliczona opłata w wysokości 300 zł.

W hotelu obowiązuje zakaz akwizycji i sprzedaży obnośnej.


§ 11 Informacja o danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel Edison Sp. z o.o. w Baranowie, 
ul. Wypoczynkowa 60, 62-081 Przeźmierowo.

Dane osobowe gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy gościem a hotelem umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie gościa są świadczone przez hotel. Ponadto, dane osobowe gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w hotelu. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona bezpieczeństwo gościa oraz innych osób przebywających na terenie hotelu lub w jego okolicy.

W przypadku podania przez gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, hotel może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez hotel usług lub zapewnienia komfortu gościa. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych we wskazanych wyżej celach jest usprawiedliwiony interes hotelu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Hotel informuje, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Gościa jest wymogiem umownym oraz ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z hotelem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

Hotel informuje, że każdy gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również ma prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

Hotel informuje, że dane osobowe gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 14 dni.

Dane osobowe gościa nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Hotel informuje, że dane osobowe gościa mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa.

Hotel informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

 W celu realizacji przysługujących uprawnień oraz innych spraw dotyczących przetwarzania przez hotel Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: recepcja@hoteledison.com.pl.

 

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij